Tilfredsstillende resultat i en coronatid

Sparekassen Thy lander et koncernresultat for 2020 på 117,9 mio. kr. før skat. Ledelsen betegner resultatet som tilfredsstillende efter høj aktivitet på boligområdet, men dog også et resultat, der er negativt påvirket af coronapandemien.

Der har været fuld fart på en række aktiviteter i sparekassen gennem store dele af 2020, som har bidraget til, at året kan afsluttes tilfredsstillende. Aktiviteten indenfor helårs- og fritidsboliger har været ekstraordinær høj samtidig med, at renten igen fik et lille nyk nedad.

Rentefaldet gav endnu flere boligejere mulighed for at omlægge deres lån til nye attraktive lån. Derudover kan vi glæde os over en flot kundetilgang på over 3.500 nye kunder i 2020, siger direktør Ole Beith.

Resultatet af den høje aktivitet, på bl.a. boligfinansiering og omlægning af realkreditlån, kan aflæses i sparekassens gebyrindtægter, som i 2020 er steget med 3% til 158 mio. kr.

Corona giver store forskelle og presser renteindtægterne

Sparekassens erhvervskunder oplever, som følge af Corona, meget varierende udvikling. Nogle brancher er helt eller delvist nedlukket, mens andre oplever fremgang.

Vi ser altså fortsat erhvervskunder, der leaser nye firmabiler og investerer i at udvide bl.a. lokaler og kapacitet, mens andre helt naturligt er mere afventende i forhold til den aktuelle Coronapandemi, hvor langvarige nedlukninger rammer hårdt. 

De statslige Corona hjælpepakker har hjulpet mange virksomheder. I sparekassen har de udskudte moms- og skattebetalinger dog betydet et lille fald i det samlede udlån på knap 1%, selvom privatkundeaktiviteterne har bidraget til udlånsvækst i 2020.

Sparekassens samlede renteindtægter er faldet fra 193,2 mio. kr. til 188,7 mio. kr. Faldet dækker over, at vi mangler indtægter fra udlån- og obligationsområdet på ca. 17,2 mio. kr., som kun delvist er opvejet af indtægter fra negativ rente fra indlån med 13,4 mio. kr. Posten er endvidere påvirket af stigende betaling til Nationalbanken for opbevaring af overskudslikviditet.

Samlet set kan der noteres en lille stigning i nettorente- og gebyrindtægterne på blot 200.000 kr., når modtagne udbytter undlades. Det anser vi for tilfredsstillende i et stærkt konkurrencepræget marked med et vedvarende pres på sparekassens renteindtægter, udtaler direktør Ole Beith.

Kursreguleringer ender i plus og omkostningerne falder

Sparekassens samlede kursreguleringer har været på noget af en rutsjetur i 2020. Efter nedlukningen i marts måned var der massive kurstab på både obligationer og aktier, men særligt i 2. halvår 2020 har begge områder genvundet det tabte. Suppleres der yderligere med sparekassens kursgevinst på sektoraktier, ender de samlede kursreguleringer i et plus på 33,1 mio. kr. Det positive resultat er markant under resultatet i 2019, men det skyldes, at sparekassen i 2019 solgte en stor aktiepost i Sparinvest til Nykredit, der gav en ekstraordinær gevinst.

Sparekassens omkostninger til personale og administration udgør i 2020 248,5 mio. kr. – et fald på 1,2% i forhold til 2019. Faldet dækker over faldende omkostninger til IT og ombygning af sparekassens lokaler.

Nedskrivninger påvirket af Corona og Brexit

Sparekassens nedskrivninger udviser i 2020 et negativt resultat på 13,2 mio. kr. Tallet dækker over en række individuelle vurderede nedskrivninger, større beløb indgået på tidligere afskrevne tilgodehavender og et betydeligt ledelsesmæssigt tillæg til forventet tab som følge af konsekvenser af Corona og Brexit. Der er i alt afsat 72 mio. kr. til det formål.

Datterselskabet Krone Kapital A/S har igen haft et godt år med høj aktivitet og stigende forretningsvolumen. Krone Kapital A/S bidrager med 11,4 mio. kr. til sparekassens samlede koncernresultat før skat på 117,9 mio. kr.

Sparekassens balance er vokset fra 10,4 mia. kr. til 11,2 mia. kr., hvor hovedforklaringen skal findes i stor vækst i indlån og formuepleje.

Sparekassens egenkapital udgør, efter indregning af årets resultat, 1,9 mia. kr., og med den aktuelle forretningsvolumen kan sparekassens kapitalprocent udregnes til en af landets absolut højeste, nemlig 27,4%.

Sparekassens solide kapitalforhold placerer os som en af landets mest solide banker, og den styrke bruger vi hele tiden til at udvikle sparekassen til gavn for vores kunder og de samfund, som vi er en del af, slutter direktør Ole Beith.

 

Sparekassen Thy lander et koncernresultat for 2020 på 117,9 mio. kr. før skat.